Polityka prywatności

RODO – POLITYKA PRYWATNOŚCI.

25 maja 2018 roku zaczęła obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.
Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z portalu www.arimultimedia.pl
• Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
• Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
• Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”).

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego zenbox.pl, funkcjonującego pod adresem zenbox.pl.
1. Administratorem danych jest ARI MULTIMEDIA Monika Łuć z siedzibą s. Na Stoku 44/15 31-707 REGON 360687127 NIP 6782682808. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Administrator szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
3. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4. Polityka prywatności – dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.
Polityka prywatności z reguły zawiera informacje na temat:
• jakie dane są zbierane od użytkowników; mogą to być dane zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez użytkownika podczas np. rejestracji;
• w jaki sposób są wykorzystywane dane, a w szczególności czy są przekazywane innym firmom;
• w jaki sposób właściciel witryny internetowej będzie się kontaktował z użytkownikiem;
• w jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych użytkownika;
• w jaki sposób są zabezpieczane dane pobierane od użytkowników.
• W Polsce nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych sprawuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_prywatno%C5%9Bci

5. Użytkowanie witryny internetowe www.arimultimedia.pl jest dobrowolne. Tak samo jak podanie danych osobowych przez usługobiorcę lub klienta strony internetowej www.arimultimedia.pl serwisu internetowej. Nie dotyczy to następujących przykładów:
• Zawieranie umów z Administratorem.
• Obowiązki ustawowe.

6. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli Usługobiorca lub Klient posiada Konto na stronie www.arimultimedia.pl , to Administrator przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

7. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli wypełnił i wysłał formularz „wysyłkowy serwis komputerowy”,
w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli użyłeś modułu „GG czat – Kontakt GG bez posiadania GG” gdzie administratorem jest England.pl Sp. z o.o. ul. Marszałka Piłsudskiego 45 75-502 Koszalin (https://www.gg.pl/info/komunikator-na-twoja-strone/ https://www.gg.pl/info/polityka-prywatnosci/)

8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli ARI Multimedia ich administratorem) ma prawo:
• dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia
• do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• do sprzeciwu
• sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego
W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z
Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora kontakt@arimultimedia.pl. lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

9. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych w witrynie internetowej www.arimultimedia.pl.

Administrator przetwarza dane Użytkownika w różnych sytuacjach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą opisanych w tej polityce. Poniżej znajdują się informacje na temat celów przetwarzania oraz podstaw prawnych.

Cele przetwarzaniaPodstawa przetwarzania:Zakres przetwarzanych danychOkres przez który dane będą przechowywane
Wykonanie Umowy o świadczenie Usług lub podjęcie działań nażądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umówArtykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODOb)     przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu,kod pocztowy, miejscowość, kraj), adreszamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami (np. osoby prowadzące działalność gospodarczą) Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta. Podany zakres jest maksymalny – w przypadku realizacji usługi stacjonarnie nie jest konieczne podanie adresu dostawy.  Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danychwynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentówksięgowych dotyczących umowy.Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora,dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobectakiego przetwarzania.Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane domomentu jej wycofania.
Marketing bezpośredniArtykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODOf) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.Adres poczty elektronicznej
MarketingArtykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODOa)     osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;Imię, Adres poczty elektronicznejTwoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danychwynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentówksięgowych dotyczących umowy.Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora,dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobectakiego przetwarzania.Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane domomentu jej wycofania.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec AdministratoraArtykuł 6 ust. 1 lit. f) f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.Zakres maksymalny: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami (np. osoby prowadzące działalność gospodarczą) Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
Prowadzenie ksiąg podatkowychArtykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)Imię i nazwisko; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta

10. Odbiorcami danych mogą być:
• przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy
• podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
• dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające
• Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem
• Usług Elektronicznych
• dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.arimultimedia.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@arimultimedia.pl.

II. Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pomocą PIWIK (https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/) i Google Analytics (http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html);
• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

III. Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania,
• czas wysłania odpowiedzi,
• nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• Informacje o adresie IP.
• Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
• Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
7.
1. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi przesyłki, transportu w szczególności dotyczy przetwarzaniu danych przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
2. Dla zrealizowania obsługi zlecenia konieczne jest podanie następujących danych osobowych KONSUMENTA:
• Imię i Nazwisko / Firma
• Adres
• Miasto
• Kod pocztowy
• Email
• Telefon
• Drugi telefon
8. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy dany serwisu komputerowego ARI MULTIMEDIA. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
9. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę – na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
V. Informacje w formularzu “współpraca”.
1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
• Rocket Science Group // 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania zamówionych wiadomości handlowych i marketingowych. Mailchimp ma swoją własną politykę prywatności, które jest dostępna tu: https://mailchimp.com/legal/privacy/
• Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi przesyłki, transportu w szczególności dotyczy przetwarzaniu danych przez Pocztę Polską lub firmę kurierską.
2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że dane osobowe przekazywane mu w ramach formularza zapisu w sprawie współpracy, przekazywane są do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator korzysta z systemu mailingowego MailChimp, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach.
3. Zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każdy użytkownik ma prawo wglądu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych z bazy dany serwisu komputerowego ARI MULTIMEDIA. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.
4. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przesłanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Konsument wyraził zgodę – na zasadach opisanych w ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.). W przypadku, gdy Konsument nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.